menu selection

* i * ya * u *

* ke * tsu * yu * shi * o
* u *, * u
Our Concept

* yu ↑ ** ↓ * i * * o
**, "mame yu * o * e *go k * ru mata*subaru r

* � zu * so * o * � i *, * ke * a * o *teisho*jo ☆* ke * o * yo * ko * o
**, "mame yu * o * e *go k * ru mata*subaru r *semi se wrapper ☆ *kyu yo * ku * so * o * sa tanshita ・ *totsu

* u *, * u

Apple Pencil
� iku yaya 1 mamemon sa � gahatake* * e * ��

Apple Pencil� iku yaya 1 mamemon sa � ga ↓ * � nejiri*totsu k ** → * a * ∵ sa charges j * � ☆ *ho d * e *ho r *ga ∴ *ga l *kyu su * e * u * u *tanshita � * * e * �� *

READ MORE
** Φ

** � *dai � * u *, * tsu
*ho u * o *

* tsu * o * o * shi *" * o Threshold e monuke �, su * so * yo *jo "* � ** o *ga ∴ *ga l *kyu ka * * o **

READ MORE
*ho u * o *

** a * a *saka k
** � *dai � * u *, * tsu
*ho u * o *

* o * � → *mon ○ *enokonejiri* a * so *, *rei � * yu ◆ *ga @ * �� * shi *dai � * u *, * tsu *ho u * o **

READ MORE
*ho u * o *